Event: Online Nhận Thưởng.


2x Random Box Ngẫu Nhiên
Thưởng ngày
Tổng thời gian chơi: 0/60 phút

2x Random Box Ngẫu Nhiên
Thưởng ngày
Tổng thời gian chơi: 0/120 phút

2x Random Box Ngẫu Nhiên
Thưởng ngày
Tổng thời gian chơi: 0/180 phút

Event: Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Nhiệm vụ PVE Cao Cấp


1x Random Box Ngẫu Nhiên
Tổng số trận: 0/7

Survival Cao Cấp


1x Random Box Ngẫu Nhiên
Tổng số trận: 0/7

PVP bất kỳ


1x Random Box Ngẫu Nhiên
Tổng số trận: 0/7