Tuần : 05/05/2014 - 11/05/2014
Xếp hạng chiến binh
Tuần : 05/05/2014 - 11/05/2014
Xếp hạng clan