Event: Online Nhận Thưởng.


Vật Phẩm Ngẫu Nhiên
Thưởng ngày
Tổng thời gian chơi: 0/10 phút

Vật Phẩm Ngẫu Nhiên
Thưởng ngày
Tổng thời gian chơi: 0/30 phút

Vật Phẩm Ngẫu Nhiên
Thưởng ngày
Tổng thời gian chơi: 0/60 phút

Event: Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Nhiệm vụ PVE Cao Cấp


Vật Phẩm Ngẫu Nhiên

Survival Cao Cấp


Vật Phẩm Ngẫu Nhiên

PVP bất kỳ


Vật Phẩm Ngẫu Nhiên