Tổng nạp tiền ( Go)

Tổng tiền nạp Phần thưởng xếp hạng
500 Gói Vip 1  
1000 Gói Vip 2  
2000 Gói Vip 3  
4000 Gói Vip 4  
8000 Gói Vip 5  
16000 Gói Vip 6  
32000 Gói Vip 7  
64000 Gói Vip 8  
100000 Gói Vip 9  
200000 Gói Vip 10